SİNOP TURİZMDE ÇEKİM NOKTASI OLACAK
Sinop’ta trafik kazası 1 yaralı
HACI ADAYLARINA MÜFTÜDEN SEMİNER
Bu haber 06 Şubat 2018, Salı 16:25 tarihinde eklendi. 306 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

7 ADET YANLARI CAMLI ÇİFT SIRA KOLTUKLU KAPTIKAÇTI ŞÖFÖRSÜZ, YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA İŞİ

7 ADET YANLARI CAMLI ÇİFT SIRA KOLTUKLU KAPTIKAÇTI ŞÖFÖRSÜZ, YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA İŞİ
7 ADET YANLARI CAMLI ÇİFT SIRA KOLTUKLU KAPTIKAÇTI ŞÖFÖRSÜZ, YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA İŞİ 7 ADET YANLARI CAMLI ÇİFT SIRA KOLTUKLU KAPTIKAÇTI ŞÖFÖRSÜZ, YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası :2018/51498

1-İdarenin

a) Adresi :Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi 13 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası :3682614490 - 3682611508

c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :7 Adet Yanları Camlı Çift sıra koltuklu kaptı kaçtı cinsi Aracın 250x7=1750 gün Süre İle Kiralanması 

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Sinop İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Fatih Caddesi No: 13 57000 SİNOP

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 250(iki yüz elli) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Sinop İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Fatih Caddesi No: 13 57000 SİNOP

b) Tarihi ve saati :14.02.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Fatih Caddesi No: 13 57000 SİNOP adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Fatih Caddesi No: 13 57000 SİNOP (İ.M.İ Şb. Müd. Satın alma servisi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.           26-Nolu İlan

Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
Diğer Haberler
Yeni Tasarımımız Nasıl Olmuş?
Çok Kötü
Fena Değil
Güzel
Çok Güzel
Copyright © Sinop Flaş Haber - sinop haber, sinop haberleri, v