Sinop’ta kayıt dışı istihdamla mücadele
“Bu Toplantı Meşru Değildir” dedi, toplantıyı terk etti
Açık Kapı Biriminde Başvurulara 7 Gün İçinde Cevap Alınıyor
Hem Kadına Hem Eğitime Destek Kermesi
Bu haber 11 Eylül 2018, Salı 16:50 tarihinde eklendi. 305 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-E TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-E TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR  CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-E TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN   YARDIMCILIKLARI İHALE İLANI

 

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-E TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN 

YARDIMCILIKLARI

İTHAL LİNYİT SİBİRYA KÖMÜRÜ KARPUZ CİNSİ 100/200 ORİJİNALDE 7000 ALTISI DEĞERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2018/440329

1-İdarenin

a) Adresi :OSMANIYE KÖYÜ KARAGÖL MEVKII 34 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası :3682714159 - 3682714368

c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :450 TON 

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu nan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :SİNOP E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ-OSMANİYE KÖYÜ KARAGÖL MEVKİ NO:34 

c) Teslim tarihi :Sözleşme tarihi ile başlayıp 1 Ay içinde depo teslimi yapıla caktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza infaz Kurumu Müdürlüğü- Osmaniye Köyü Karagöl Mevkii No:34

b) Tarihi ve saati :08.10.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza infaz Kurumu Müdürlüğü-Osmaniye Köyü Karagöl Mevkii No:34 adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza infaz Kurumu Müdürlüğü-Osmaniye Köyü Karagöl Mevkii No:34 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                              179 Nolu İlan

Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
Diğer Haberler
Yeni Tasarımımız Nasıl Olmuş?
Çok Kötü
Fena Değil
Güzel
Çok Güzel
Copyright © Sinop Flaş Haber - sinop haber, sinop haberleri, v