VALİ YARDIMCISI MURAT GİRGİN İMAM HATİP LİSESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Sinop'un Yöresel Lezzeti Nokul Ülke Sınırlarını Aştı
Patlayan şömine paniğe sebep oldu
Bu haber 21 Şubat 2019, Perşembe 16:35 tarihinde eklendi. 383 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI  

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü - Sinop Şube Müdürlüğü

KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                       :2019/77158

1-İdarenin

a) Adı                                                   :Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü - Sinop                                                                              Şube Müdürlüğü

b) Adresi                                            :GELİNCİK MAH. FATİH CAD. 45/B 57100 MERKEZ SİNOP                                                                             MERKEZ/SİNOP

c) Telefon ve faks numarası       :3682010010 - 3682601605

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e

-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                   :KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı           :2 KISIM - KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                               bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer             :Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü -                                                                                          Sinop Şube Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi                    :             

d) İşe başlama tarihi                      :             

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               :06.03.2019 - 09:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)           :TARIM VE ORMAN                        BAKANLIĞI SİNOP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen

açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

                                                                                                                                                    34-Nolu İlan

Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
Diğer Haberler
Yeni Tasarımımız Nasıl Olmuş?
Çok Kötü
Fena Değil
Güzel
Çok Güzel
Copyright © Sinop Flaş Haber - sinop haber, sinop haberleri, v