Vali Erol Karaömeroğlu, Doğaya Sülün Salma Programına Katıldı
Sinop’ta KuzeyFest Rüzgarı Esmeye Hazır
Sinop’ta ki gizli tünel gün yüzüne çıktı!
Sinop’ta korona virüs denetimleri
Bu haber 18 Mart 2019, Pazartesi 16:42 tarihinde eklendi. 449 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

SİNOP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA TESİS VE BAKIM FAALİYETLERİNİN KONTROLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI

SİNOP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA TESİS VE BAKIM FAALİYETLERİNİN KONTROLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI
 SİNOP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA TESİS VE BAKIM FAALİYETLERİNİN KONTROLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

 

SİNOP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA TESİS VE BAKIM FAALİYETLERİNİN KONTROLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI

 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü endüstriyel ağaçlandırma tesis ve bakım faaliyetlerinin 

kontrolü danışmanlık hizmetihizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN :2019/128104

1-İdarenin

a) Adı :ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi :Saraçlar Mh. Halime Çavuş Cad. No: 7 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası :3662146026 - 3662141508

ç) İhale dokümanının 

görülebileceği ve e-imza 

kullanılarak indirilebileceği 

internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı :Sinop Orman İşletme Müdürlüğü endüstriyel ağaçlandırma tesis ve bakım faaliyetlerinin kontrolü danışmanlık hizmeti

b) Niteliği, türü ve miktarı :600 Hektar alanda endüstriyel ağaçlandırma tesis ve bakım faaliyetlerinin kontrolü danışmanlık hizmeti alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Sinop Orman İşletme Müdürlüğü çalışma alanları

ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihi 22.04.2019, işin bitiş tarihi 10.12.2019

d) İşe başlama tarihi :22.04.2019

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :28.03.2019 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Karadere Orman İşletme Müdürlüğü (Toplantı SalonU) Saraçlar mah. Mimar Vedat Tek sok. no:2 Kat:3 Kastamonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli, 5531 Sayılı Kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış "Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi" ni teklifi ekinde sunacaktır

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Ormancılık faaliyetlerinin denetimi ve kontrolü ile ilgili her türlü danışmanlık hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen 

açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

                                           45-Nolu İlan

Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
Diğer Haberler
Yeni Tasarımımız Nasıl Olmuş?
Çok Kötü
Fena Değil
Güzel
Çok Güzel
Copyright © Sinop Flaş Haber - sinop haber, sinop haberleri, v