VALİ YARDIMCISI MURAT GİRGİN İMAM HATİP LİSESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Sinop'un Yöresel Lezzeti Nokul Ülke Sınırlarını Aştı
Patlayan şömine paniğe sebep oldu
Bu haber 06 Mayıs 2019, Pazartesi 16:16 tarihinde eklendi. 222 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İHALE İLANI

SİNOP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜN'DEN
İHALE İLANI İHALE İLANI

 

SİNOP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜN'DEN

 

İşletme Müdürlüğümüzün çay ocağı ve memur lokali 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanunun 74. Maddesine istinaden çıkartılan Devlete Ait Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümlerine göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1.İDARENİN:

Adresi :Gelincik Mah. Fatih Cad. No:18 SİNOP

Telefon ve faks numarası :0 368 260 04 00-0368 260 04 03

2.İHALE KONUSU TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:

İli :Sinop Pafta No. :-

İlçesi :Merkez Ada No. :198

Mahallesi :Gelincik Parsel No. :12

Vasfı :Çay ocağı ve memur lokalı Alanı : 52,5 m2

3.İHALE KONUSU İŞİN:

a) İşin Niteliği, Nev'i ve 

Miktarı (Fiziki) :Sinop Orman İşletme Müdürlüğünün idare binası ve memur lokalinde bulunan çay ocağı işletme hakkının kiraya verilmesi işi.

b)Tahmin edilen ilk yıl 

işletme hakkı kira 

bedeli :3.600,00 TL.(Üçbinaltiyüztürklirası)

c)Geçici Teminat 

Miktarı :108,00 TL (Tahmin edilen bedelin %3'ü

4.İHALENİN:

a) Yapılacağı Yer :Sinop Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saat :27/05/2019 saat 10:00

5.İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri ihale başlamadan  önce ihale komisyonuna sunmaları gerekir.

5.1 Gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecektir.) tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmaları.

5.2 Gerçek Kişi ise Türkiye'de Tebligat İçin Kanuni İkametgâh Belgesi veya Adres Beyanı Belgesi, Tüzel Kişi ise Türkiye'de Tebligat için Adres Göstermesi (Adres Beyanı Belgesi)

5.3 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

a.)Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre. Ticaret ve /veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

b.)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c.)Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d.)Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e.) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnamede yazılı veya ilanda yazılı olan (a), 

(b), (c),ve (d) bentlerinde istenilen belgelerin tamamına sunması ve iş ortaklığı beyannamesi sunması gerekir.

5.4 İmza sirküleri vermesi,

      a. Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

      b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

5.5 Geçici teminatın yatırıldığına dair belge. (İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Sinop Orman İşletme Müdürlüğünün veznesine veya Ziraat Bankası Sinop Şubesi'ndeki.               İBAN TR 760001000226288925245001 nolu hesabına ihale adı belirterek yatıracaklardır.

5.6 İş Deneyim Belgesi;

Toplamda en az 1(bir) yıl süreyle çay ocağı /kıraathane/ kahvehane/ kafe/kafeterya 

 /restoran /pastane işletmeciliği yapmış olduğuna dair ilgili meslek odası/maliye kaydına veya herhangi bir kamu kurumunda bu işi yaptığına dair belge vermesi.    

Teklifin, iş ortaklığına ait olması halinde, iş deneyim belgesi pilot ortak tarafından sunulacaktır.

6.İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

Aşağıda belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak bu ihaleye katılamazlar.

a) İhale Yetkilisi,

b) Açık ihale işlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemek ile görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar olan (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları.

d) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

7.TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:

7.1. İhale isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

Teklifin iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi halinde zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada ki gecikme nedeni ile işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanak ile tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

7.2. İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve gececi teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.  Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.

İlk teklifler bu suret ile tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerinde ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır.

7.3. İstekliler tekliflerini. "Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli " üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihaleye uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

8.İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE İDARENİN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBESTİSİ:

8.1. Bu ihale ile ilgili şartnameler ve sözleşme tasarısı Sinop Orman İşletme...  devamı yanda                                        

Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
Diğer Haberler
Yeni Tasarımımız Nasıl Olmuş?
Çok Kötü
Fena Değil
Güzel
Çok Güzel
Copyright © Sinop Flaş Haber - sinop haber, sinop haberleri, v