Barış Ayhan’ın Adını Kullanarak Dolandırıcılık
Sinop’ ta Trafik Denetimleri, Eylül Raporu
Sinoplu Çiftçinin Yeni Gözdesi; Süt Otu
Sinop’ta 4 Villa Alevlere Teslim Oldu
Bu haber 16 Temmuz 2019, Salı 19:29 tarihinde eklendi. 113 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İHALE İLANI

İHALE İLANI
İHALE İLANI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ALAİYE YURT MÜDÜRLÜĞÜ B BLOK HİZMET BİNASI DIŞ CEPHE TAŞYÜNÜ YALITIM VE (MANTOLAMA ) VE KENETLİ SİSTEM ÇATI YAPIM İŞİ

 

SİNOP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Alaiye Yurt Müdürlüğü B Blok Hizmet Binası Dış Çephe taşyünü yalıtım ve (mantolama ) ve kenetli sistem çatı yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

İhale Kayıt Numarası

 

:

 

2019/329954

 

 

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

 

:

 

Gelincik Mahallesi Stat Yolu Caddesi No:88 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

 

b) Telefon ve faks numarası

 

:

 

3682612547 - 3682619555

 

c) Elektronik Posta Adresi

 

:

 

[email protected]

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

 

:

 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 

2-İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

 

:

 

1 adet çatı ve mantolama yapım işi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

b) Yapılacağı yer

 

:

 

Sinop ili Osmaniye Mahallesi Devlet Hastanesi Yanı No: 29

 

c) İşe başlama tarihi

 

:

 

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

ç) İşin süresi

 

:

 

Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

 

3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

 

:

 

GSM SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ, GELİNCİK MAH. FATİH CAD. YENİ SK. NO:11

 

b) Tarihi ve saati

 

:

 

31.07.2019 - 10:00

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

11.06.2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN "YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ" 'NDE YER ALAN (B) ÜST YAPI (BİNA) GRUBU İŞLERİNDEN III. GRUP İŞLER VEYA BU GRUBA AİT ONARIM İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

 

İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümleri

 

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt hizmetleri ve İşletmeler Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 

 

14. Diğer hususlar:

 

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
Diğer Haberler
Yeni Tasarımımız Nasıl Olmuş?
Çok Kötü
Fena Değil
Güzel
Çok Güzel
Copyright © Sinop Flaş Haber - sinop haber, sinop haberleri, v