BEKADER Yardımlarını Sürdürüyor
Türkiye'nin En Yaşlı İli Sinop’ta Vatandaşlar Koronavirüs Kuralına Uyuyor
MAHSUR KALAN KEÇİ UÇURUMDAN DÜŞEREK TELEF OLDU
SİNOP BELEDİYESİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE SU FATURALARINI ERTELEDİ
Bu haber 29 Temmuz 2019, Pazartesi 17:13 tarihinde eklendi. 244 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İHALE İLANI

30 temmuz flashhaber pdf
İHALE İLANI  

İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR

SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

123 KALEM İLAÇ VE SERUM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/356285

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yeni Mahalle Okul Ak Sok. No:8 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682611962 - 3682611632

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

123 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

SİNOP İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ, ATATÜRK, AYANCIK, BOYABAT 75.YIL, DURAĞAN, ERFELEK İLÇE D.H. GERZE, TÜRKELİ DEVLET HASTANELERİ ve SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim tarihi

:

-Teslimatlar işe başlama tarihinden itibaren 10 ayda 2 (iki)' şer aylık periyotlar halinde yapılacaktır. İlk parti sözleşme imzalanmasından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde kurumlarla irtibata geçilerek kurum talebi ve stok durumlarına göre teslim edilecektir. Diğer partiler yükleniciye en az 15 (onbeş) gün önce bildirim yapmak kaydı ile malzemelerin istemi yapılarak teslimatı yapılacaktır. Öngörülemeyen durumlar olması halinde idarece en az 5 (beş) gün önce bildirim yapmak kaydı ile idare teslimat programında değişiklik yapma hakkına sahiptir. -İdarenin yazılı siparişleri faks yoluyla tebliğ edilecektir, gerektiğinde elden veya posta yoluyla yapılacaktır. -Sipariş yazısı yüklenici firmaya ulaştıktan sonra 10 gün içerisinde teslim edilecektir. -İl Sağlık Müdürlüğümüzün izni olmadan, Hastaneler kendi ihtiyaç miktarlarından fazla miktarda malzeme için sipariş veremeyecekler, sipariş verilse dahi yükleniciler tarafından teslim edilmeyecektir. Ancak İl Sağlık Müdürlüğümüzün izni üzerine bir Hastanenin talep ettiği ihale miktarı başka bir Hastane tarafından talep edilebilir. -Malzeme dağılım listesinde önceden öngörülemeyen veya idareden kaynaklanan nedenler vb. durumlarda İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan planlama ile malzemelerin teslim yerlerinde değişiklikler/ düzenlemeler yapılabilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YENİ MAHALLE OKUL AK SOK.NO:8 MERKEZ / SİNOP

b) Tarihi ve saati

:

22.08.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-Teklif edilen ilaç ve serumlar T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır. TİTUBB/ÜTS Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB /ÜTS  sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.

2-İsteklilerin İmalatçı veya ithalatçı firma olmaları durumunda, imalatçı veya ithalatçı firma olduğunu gösteren belgelerin aslı, noter tasdikli suretini veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretini teklifleri kapsamında sunacaklardır.

3-İstekli imalatçı veya ithalatçı değilse adına düzenlenmiş ecza deposu olduğuna dair belge vermelidir.

4-Barkod numaraları teklif  mektupları veya ekinde yazılı olmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
Diğer Haberler
Yeni Tasarımımız Nasıl Olmuş?
Çok Kötü
Fena Değil
Güzel
Çok Güzel
Copyright © Sinop Flaş Haber - sinop haber, sinop haberleri, v