Vali Erol Karaömeroğlu, Doğaya Sülün Salma Programına Katıldı
Sinop’ta KuzeyFest Rüzgarı Esmeye Hazır
Sinop’ta ki gizli tünel gün yüzüne çıktı!
Sinop’ta korona virüs denetimleri
Bu haber 07 Ekim 2019, Pazartesi 16:35 tarihinde eklendi. 284 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İHALE İLANI

İHALE İLANI
İHALE İLANI  

SARAYDÜZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YIKIMI İLE MOLOZ NAKİL İŞİ

 

İHALE İLANI

 

       Müdürlüğümüze bağlı Saraydüzü Toplum Sağlığı Merkezi Yıkım İle Moloz Nakil İşinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesinin hükmü gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye İlişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

       1-İdarenin;

a)      Adı: Sinop İl Sağlık Müdürlüğü

b)      Adresi : Yeni Mahalle Okulak Sokak No:8 Merkez/ Sinop

c)      Telefon ve faks numarası :0368 261 55 0 – 0368 271 57 96

d)      ElektronikPostaAdresi: [email protected]

e)      İhale dökümanının görülebileceği adres: Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma

2- İhale Konusu İşin;

a)      İşin niteliği ve türü: Müdürlüğümüze bağlı Saraydüzü Toplum Sağlığı Merkezi Yıkım İle Moloz Nakil İşi – 1 Adet

b)İhaleUsulü       :2886 Sayılı Devlet İhale Kânunun  37.  Maddesi  Gereğince  Kapalı teklif usulü ile ihalesiyapılacaktır.

                c) Yapılacağıyer:Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Merkez/SiNOP

ç) İşe başlama tarihi: Sözleşeme imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde yer teslimi yapılacak işe başlanacaktır.

 d) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 15 (onbeş) takvim gündür.

                3- İhalenin;

a) Yapılacağıyer : Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Yeni Mahalle Okulak Sok . No:8 Merkez/SİNOP

b) Tarihi ve saati :15.10.2019 -14:00

 4- Muhammen Bedel:

a)               Muhammen Bedel ( Yıkım Bedeli ):35.957,33-TL

b)               Hurda Bedeli :39.099,49-TL

c)               İhaleyekatılanlar3.142,16-TL. üzerinden artırma yöntemi ile teklif verecektir.

d)               (a)ve(b)bentlerde yazılımuhammenbedelilehurdabedeliarasındakienaz3.142,16- TL. veya daha üstünde teklif veren istekli, Sinop Defterdarlığı Ziraat Bankası Sinop Şubesi TR15 0001 0002 2600 0010 0057 95 iban numaralı hesabına sözleşmeyapılmadanönceteklifettiğimiktarıyatıraraksözleşmeimzalanacaktır.

5-              Geçici Teminat, muhammen bedel olan 35.957,33-TL’nin %3’ üne denk gelen tutardan azolmayacaktır ve nakit yatırılması durumunda Sinop Defterdarlığı Ziraat Bankası Sinop Şubesi TR15 0001 0002 2600 0010 0057 95iban numaralı hesabına yatırarak dekontunu ihale dosyasında sunacaktır.

6-           İhale Doküman Bedeli:50,00-TL olup, Sinop Defterdarlığı Ziraat Bankası Sinop Şubesi TR15 0001 0002 2600 0010 0057 95iban numaralı hesabına yatırarak dekontunu Müdürlüğümüz satınalma birimine getirilerek doküman satış yapılacaktır.

7-         İhaleyekatılabilme Şartları:

a)Buihaleye2886SayılıDevletİhaleKanununun6. Maddesinde belirtilen kişiler ve şirketler katılamaz.

8-İhaledeistenilenbelgeler:

a)   İhaleye girecek olanların yürürlükte olan kanunlarca yasak1ı olmamaları gerekme olup, bunedenileyasaklıolmadıklarınadairnotertasdiklitaahhütnameverecektedir.İsteklilerinyasaklıoldukları anlaşıldığı takdirde ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

b)   Tebligata esas olmak üzere adresbeyanı

c)  Mevzuatgereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasıyada Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış veya ilgili meslek odasıbelgesi

 

 

 

     - Gerçek kişi olması halinde,kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası yada Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış veya ilgili meslek odasından aynı yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

   - Tüzel kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası yada Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

d) Teklif vermeye yetkili olduğunugösteren imza Beyannamesi veya imzaSirküleri.

-            Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imzabeyannamesi.

-     Tüzelkişiolması halinde,ilgisinegöretüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e)Muhammenbedelin%3’ünden az olmayacak şekilde geçici teminat bedeli.Geçici teminatbedeli.(Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sinop Defterdarlığı Ziraat Bankası Sinop Şubesi TR15 0001 0002 2600 0010 0057 95iban numaralı hesabına yatırarak dekontu veya bankalardan temin edilecek geçici teminat mektubu (ihale tarihi itibari ile 3 ay süreli)).

f) Teklif Mektubu

g)           Gelir ve kurumlar vergi borcu olmadığına dair belge

h)           Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dairbelge

9-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadecefiyatesasınagörebelirlenecektir.

10-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilmektedir.

11- İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılabilir ancak işin tamamını alt yükleniciye yaptıramaz.

12-İhaleyeteklifverecekolanlarınihaledokümanınısatınalmalarızorunludur.

13-Teklif1er,ihaletarihvesaatinekadarSinop İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimine teslim edilecektir.

14-İhaleüzerinde kalan istekliden alınacak  kesin teminat iş bitimine kadar saklanacaktır. Kesin teminat bedeli muhammen bedelin %6 sından az olmamak kaydı ile nakit veya en az 2 ay süreli banka teminat mektubu olarak alınacaktır. Muayene kabul işlemleri sonrası yükleniciye iade edilecektir.

15-İha1e ilanında yer almayan hususlar için işin teknik şartnamesinde belirtilen hususlar geçerlidir.

16-Doğabilecek ihtilafların çözüm yeri SİNOP mahkemeleridir.

17-Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 


Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
Diğer Haberler
Yeni Tasarımımız Nasıl Olmuş?
Çok Kötü
Fena Değil
Güzel
Çok Güzel
Copyright © Sinop Flaş Haber - sinop haber, sinop haberleri, v