Sobadan yangın çıktı
Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu
Sinop’ta Havalimanı bölgesine yıldırım düştü
Sinop İçin Hepsi Bir Oldu
Bu haber 08 Kasım 2019, Cuma 15:14 tarihinde eklendi. 98 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ İLANI

ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ İLANI
ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ İLANI  

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (LNG) VE SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) SATIN ALINACAKTIR

 

SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

LNG (SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) VEYA CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/563631

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

OSMANIYE KÖYÜ - 57000 MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3682715196 - 3682714963

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) veya CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) 500.000 SMetreküp
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

c) Teslim tarihi

:

Doğalgaz alımına sözleşme imzalanmasına müteakip 01.01.2020 tarihinde başlanacak olup, sözleşme süresince peyderpey idarenin siparişine istinaden gerçekleştirilecektir. Sipariş Telefon veya faks yoluyla yapılacak olup sipariş verilmesine müteakip azami 24 saat içerisinde teslimat gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

02.12.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhaleye katılacak firmalar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan(EPDK) alınmış; LNG satışı için LNG "iletim lisansı" ve "toptan satış lisansının", CNG satışı için "sıkıştırılmış doğalgaz" lisansının aslını veya noter onaylı suretini teklif mektubu ile ibraz edeceklerdir. LNG satışı için istekli firmaların "iletim lisansının" bulunmaması durumunda, iletim lisansı olan bir firma ile sözleşme yapabilir. Bu durumda istekli firma yapmış olduğu  sözleşmenin ve söz konusu firmanın iletim lisansının noter onaylı suretini teklif mektubu ile ibraz edeceklerdir.

         İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili güncel mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

         Tesise gaz taşımasını Yüklenici firma kendisi yapacak ise “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” çerçevesinde uygun görülen yetki belgeleri ihale dosyasında verilecektir. Tesise gaz taşınmasını, yüklenici firma, başka bir firmaya yaptıracak ise iletim işini yapacak iletim firmasının  “iletim lisansı” ve taşıma işinin yapılabilmesi için  “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği” çerçevesinde uygun görülen yetki belgeleri ihale dosyasında verilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

LNG(Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG( Sıkıştırılmış Doğal Gaz) satışı ile ilgili olarak yapılan işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

İdarenin doğalgaz ulusal boru hattına geçmesi durumunda yüklenicinin teslim etmesi gereken LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) veya CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) miktarına bakılmaksızın alınmayacak ve imzalanan sözleşme karşılıklı olarak feshedilecektir. İsteklilerin tekliflerini bu duruma göre verdiğini kabul edecektir.

 


Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
Diğer Haberler
Yeni Tasarımımız Nasıl Olmuş?
Çok Kötü
Fena Değil
Güzel
Çok Güzel
Copyright © Sinop Flaş Haber - sinop haber, sinop haberleri, v