BEKADER Yardımlarını Sürdürüyor
Türkiye'nin En Yaşlı İli Sinop’ta Vatandaşlar Koronavirüs Kuralına Uyuyor
MAHSUR KALAN KEÇİ UÇURUMDAN DÜŞEREK TELEF OLDU
SİNOP BELEDİYESİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE SU FATURALARINI ERTELEDİ
Bu haber 03 Aralık 2019, Salı 16:11 tarihinde eklendi. 817 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

SİNOP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERSONEL SERVİS ARACI KİRALAMA

SİNOP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERSONEL SERVİS ARACI KİRALAMA
SİNOP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERSONEL SERVİS ARACI KİRALAMA  

         SİNOP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERSONEL SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SİNOP DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü 2020 Yılı Personel Servis Aracı Kiralama Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/629256

1-İdarenin

a) Adresi

:

Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No:55 MERKEZ/SİNOP-57000

b) Telefon ve faks numarası

:

3682600400 - 3682600403

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

En az 40 Kişilik Oturma Kapasiteli Bir Adet Otobüs veya En az 20 Kişilik Oturma Kapasiteli İki Adet Midibüs ile Personel Taşıma (Servis) Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

SİNOP İL MERKEZİNDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, KALEYAZISI, TUZCULAR CADDESİ, AŞIKLAR CADDESİ, KÜTÜPHANE, AŞIKLAR CADDESİ, SEYİTBİLAL, JANDARMA, RADAR NİZAMİYE KARŞISI, OKULLAR CADDESİ, BATUR SOKAK VE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜZERGAHINDA

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü,Gelincik Mah.Fatih Cad. No:55 SİNOP /MERKEZ-57000

b) Tarihi ve saati

:

13.12.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

25/02/2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanan kamu kurum ve kuruluşları servis yönetmeliğinin 12 ve 14.maddesi gereği alınması gereken uygunluk belgeleri,servis aracını kullanacak şoförlere ait SRC , psikoteknik belgesi ve ehliyet fotokopisi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İsteklilerin taahhüt ettikleri araç imal tarihi itibariyle 2003 yılından yaşlı olmayan en az 20 koltuk kapasiteli 2 midibüs  veya 40 koltuk kapasiteli 1 otobüs ile   olacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşmeye bağlı olarak yapılmış/yapılan her türlü insan taşımacılığı hizmet alımı işleridir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Sinop Orman İşletme Müdürlüğü İhale birimi - Şahin ÇELİK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 


Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
Diğer Haberler
Yeni Tasarımımız Nasıl Olmuş?
Çok Kötü
Fena Değil
Güzel
Çok Güzel
Copyright © Sinop Flaş Haber - sinop haber, sinop haberleri, v