Emniyetten Dev Operasyon
MEB KARAR ALDI!
Sinop’ta freni boşalan kamyonet üst geçide çarptı
Bu haber 26 Şubat 2020, Çarşamba 14:06 tarihinde eklendi. 128 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

SİNOP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TESİSLERİN ISITILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE 135500 KG KÖMÜR VE 7500 KG TUTUŞTURUCU ALIMI

SİNOP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Tesislerin Isıtılmasında Kullanılmak Üzere 135500 kg Kömür ve 7500 kg Tutuşturucu Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası   :2020/105111

1-İdarenin

a) Adresi :Gelincik Mah. Fatih Cad. Yeni Sok. No:11 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası      :3682612547 - 3682619555

c) Elektronik Posta Adresi       :[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı         : Teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip 135.500 kg. Kömür ve 7.500 kg. Tutuşturucu ( odun ) alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri           :          

Ayancık Yurt Müdürlüğü - Beşiktaş Mah. Defne Cad. No:11/1 Ayancık/SİNOP

Sporcu Kamp Eğitim Merkezi - Gelincik Mah. Stad Yolu Sok. No:90 Merkez/SİNOP

Ayancık İlçe Spor Salonu - Cevizli Mah. Zübeyde Hanım Sok. Otogar karşısı No:3/1 Ayancık/SİNOP

Boyabat Daylı Stadı - Daylı köyü mevkii, Esentepe Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Boyabat/SİNOP

Boyabat İlçe Futbol Sahası - Kumluk Mah. Stadyum Cad. No:6 Boyabat/SİNOP

Durağan İlçe Futbol Sahası - Yanalak köyü Akbel Çayı Yanı Durağan/SİNOP

Erfelek İlçe Futbol Sahası - Merkez Mah. Akademi Cad. No:6/6 Erfelek/SİNOP

Erfelek Gençlik Merkezi - Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. Erfelek Belediye Binası Kat:2 Erfelek/SİNOP

Gerze İlçe Spor Salonu - Ondokuz Mayıs Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:11/1 Gerze/SİNOP Türkeli İlçe Spor Salonu - Güzelyurt Mah. Mustafa Bozkurt Cad. No:15 Türkeli/SİNOP

Türkeli İlçe Futbol Sahası - Güzelyurt Mah. Mustafa Bozkurt Cad. No:19 Türkeli/SİNOP

c) Teslim tarihi  :Sözleşme imzalandıktan sonra İl Müdürlüğünce belirlenecek tarihte teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer          :Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Toplantı Salonu/ Gelincik Mah. Fatih Cad. Yeni Sok. No:11 Merkez/SİNOP

b) Tarihi ve saati          :06.03.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

yüklenicinin zorunlu olan her türlü izin ve ruhsat belgelerine sahip olması gerekir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Evrak Kayıt Servisi / Gelincik Mah. Fatih Cad. Yeni Sok. No:11 Merkez/SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
Diğer Haberler
Yeni Tasarımımız Nasıl Olmuş?
Çok Kötü
Fena Değil
Güzel
Çok Güzel
Copyright © Sinop Flaş Haber - sinop haber, sinop haberleri, v