Başkan Şanoğlu güven tazeledi
TARİHİ KALEDE SPOR EGZERSİZİ
ARACINA ARI GİRİNCE KAZA YAPTI
Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı
Bu haber 28 Nisan 2020, Salı 20:03 tarihinde eklendi. 7803 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR
KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR  

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

SİNOP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kaloriferlik Kömür mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/215708

 

1-İdarenin

a) Adı

:

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

b) Adresi

:

Gelincik Mah. Fatih Cad. No: 95 57000 Merkez/SİNOP

c) Telefon ve faks numarası

:

3682611770 - 3682614681

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kaloriferlik Kömür

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

349 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP ’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü ve Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği hizmet binaları ve eklentileri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

20 (yirmi) gün içerisinde ihaleye konu 349 ton kömür Ayancık (16 ton), Boyabat (70 ton), Dikmen (18 ton), Durağan (45 ton), Erfelek (50 ton), Gerze (70 ton), Saraydüzü (30 ton), Türkeli (50 ton) İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği Hizmet Binalarına teslimi yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihe müteakip 3 (üç) gün başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

21.05.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Sinop Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 4. Kat (Lojistik Şube Müdürlüğü) Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- Katı Yakıt Satıcı Belgesi veya 

Katı Yakıt Satıcı belgesi almamış olanlar;

a- İthalatçı için, İthalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı firma tarafında onaylı fotokopisi)

b- Üretici için, Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından onaylı fotokopisi)

c- Satıcılar içinde herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcı Belgesi (satıcı tarafından onaylı fotokopisi)

d- Ayrıca İthalatçı ve Üreticiler için ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış Katı Yakıt Satış İzin Belgesi

2- TSE Türk Standartları Uygunluk Belgesi / TSEK Kalite Uygunluk Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
Diğer Haberler
Yeni Tasarımımız Nasıl Olmuş?
Çok Kötü
Fena Değil
Güzel
Çok Güzel
Copyright © Sinop Flaş Haber - sinop haber, sinop haberleri, v