AFAD GÖNÜLLÜLERİNE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK BARİYERLERE ÇARPTI!
BİR ÖNLEM DAHA ALINMALI!
MAVİŞ; “ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HAYIRLI OLSUN”
Bu haber 09 Temmuz 2020, Perşembe 16:09 tarihinde eklendi. 20485 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Kızıl Geyik (Cervus elaphus) kotasının ihalesi; 22/07/2020 Çarşamba günü

 Kızıl Geyik (Cervus elaphus)  kotasının ihalesi; 22/07/2020 Çarşamba günü  

T.C.

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI

X. Bölge Müdürlüğü - Kastamonu Şube Müdürlüğü

 

İHALE İLANI

1- Yukarda miktarları belirtilen toplam 7 (yedi) Kızıl Geyik (Cervus elaphus)  kotasının ihalesi; 22/07/2020 Çarşamba günü yukarıda cetvelde belirtilen saatlerde 7 (yedi)  parti halinde; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a)  ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 (a) maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir.

2- İhale; yukarda belirtilen tarih ve saatte Tarım ve Orman Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No:45 Merkez / SİNOP adresinde yapılacaktır. İhaleye ait şartname ve diğer ekleri mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilir. İhaleye katılacakların İhale Şartnamesini almaları zorunlu olup İhale Şartnamesi 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) ödeme makbuzu karşılığında temin edilecektir. İhale doküman bedeli, Kastamonu Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Kastamonu Ziraat Bankası Şubesi TR68 0001 0001 5157 3635 56-5001 No’lu hesabına yatırılacaktır.

3- Her bir ihale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

4- İhaleye katılabilmek için aranan şartlar aşağıda çıkartılmıştır:

4.1- T.C. vatandaşı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),

4.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak, ( Özel kişiler ikametgâh belgesi ile belgeleyecek, tüzel kişilikler için bu belge aranmayacaktır.),

4.3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Yazılı olarak tebligat adresi beyan edilecektir.),

4.4- Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan isteklinin yönetmelik kapsamında Bakanlıkça verilen ‘‘Av Turizmi İzin Belgesi” nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,

4.5-Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek;

a)Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.

      b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (4.5-a)’daki belgeyi vermek.

4.6- İmza sirküleri vermek:

    a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyanı,

    b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

    c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (4.6-a,b) fıkralarındaki belgeleri getirmek.

   d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım olması durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imza beyan/sirkülerini vermek

4.7- İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir).  Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.

4.8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

4.9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgelerin aslı veya noter onaylı örneğini vermek.

4.10- Geçici teminat,

a) Banka mektubu olarak verilecekse; Tarım ve Orman Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü adına alınmış süresiz banka teminat mektubunun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27.maddesine uygun olması şarttır.

        b) Tedavüldeki Türk parası olarak nakit verilecekse; Tarım ve Orman Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü hitaben ve işin adına (parti no ve avlak adı belirtilecek) olmak kaydıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası, Kastamonu Merkez Şubesindeki TR68 0001 0001 5157 3635 56-5001 nolu hesabına yatırılacaktır.

4.11- İhale şartname ve eklerini satın almak ve satın alındığına dair makbuzu ibraz etmek.

4.12- İhaleye iştirak edecekler muhammen bedel üzerinden en az % 3 (yüzde üç)  geçici teminat yatırmak zorundadır. Teminatlar T.C. Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi TR68 0001 0001 5157 3635 56-5001 nolu hesabına yatırılacaktır.

5- Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Zarf kapatılacak, açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Dış zarfın Ön yüzüne “Tarım ve Orman Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü- Kızıl Geyik Kotası İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerinde; isteklinin adı, soyadı, tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır. Teklif mektuplarını içeren kapalı iç zarf; kapalı dış zarfa konularak 22/07/2020 Çarşamba günü ihale saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü’ne  (Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No:45 Merkez / SİNOP) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim edilecektir. Teklif mektuplarının adı ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

6- İhale dokümanları, Tarım ve Orman Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü’nde görülebilir ve işin adı belirtilmek sureti ile Tarım ve Orman Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası, Kastamonu Merkez Şubesindeki TR68 0001 0001 5157 3635 56-5001 nolu hesabına 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) tutarın yatırıldığına dair makbuz getirilmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü’nden (Hepkebirler Mah. Sakarya Cad. No:20 Merkez/Kastamonu) ve Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü’den  (Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No:45 Merkez / SİNOP) temin edilebilir. Bu ihaleye teklif verecek olanların, her bir parti teklifi için ihale dokümanlarını ayrı ayrı satın almaları zorunludur.

7- İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.

8- Posta, Telgraf veya Faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9- İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları, KDV, noter masrafları vb. giderler ihaleyi kazanan firmaya aittir.

10- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

               

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflar 22/07/2020 Çarşamba günü katılmak istenilen ihalenin saatine kadar sıra numaralı alındı karşılığında Tarım ve Orman Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü idare binasında  (Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No:45 Merkez / SİNOP) ihale komisyon başkanlığına teslim edilecektir.             

İLAN OLUNUR.

                                                                    TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI

                                                                                X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ   

                                                                                      KASTAMONU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

          

Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
Diğer Haberler
Yeni Tasarımımız Nasıl Olmuş?
Çok Kötü
Fena Değil
Güzel
Çok Güzel
EN SON YORUMLANANLAR
Copyright © Sinop Flaş Haber - sinop haber, sinop haberleri, v